Search

iVolunteer Philippines

iVolunteer Philippines: Every Filipino A Hero

Tag

mental health

Pangangalaga sa Kalusugang Pang-isipan sa Panahon ng Pandemya

Malaki ang ginagampanan ng kalusugang pang-kaisipan sa’ting buhay. Naapektuhan nito kung paano tayo mag-analisa, kumilos, makiramdam at makibahagi sa’ting kapwa at kapaligiran. Mahalagang sinisiguro na mabuti ang ating pangkalahatang kalusugan: pisikal, mental o emosyonal man na aspeto. Kung hindi natin aalamin kung paano aalagaan ang ating sarili, maaari tayong malimitahan ng ating mga pagkukulang o kaya’y mabulag sa kung ano nga ba ang ating personal na limitasyon.

Why Volunteering Is Good for Mental Health

Helper’s High is the name for the positive emotional state some people experience after providing help to others. Studies have shown that helping others can produce feelings of happiness and can activate reward centers of the brain just like food or drugs.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑